شیره های طبیعی

شهدهاي میوه 100 درصد طبیعی”دلوکا” در بسته بندي جدید آسان مصرف که در فرآیندي منحصر به فرد و با حفظ خواص اولیه پاستوریزه شده اند.
 هدیه اي از طبیعت که شما تازگی و طبیعی بودن طعم آن را قضاوت می کنید.