فرآورده های کنجدی

محصولاتی از دانه های کنجد تفت داده شده که بدون روغن افزوده، بدون مواد نگهدارنده و بدون گلوتن، آسودگی و تازگی را به ارمغان می آورد.